Encerrado

[url removed, login to view]

Thiết kế toàn bộ website

Cung cấp 3 ý tưởng nháp. Sau khi thống nhất ý tưởng, không giới hạn số lần chỉnh sửa cho đến khi khách hàng hài lòng

Số lượng trang: 5 trang bao gồm trang chủ, giới thiệu, sản phẩm, chi tiết , liên hệ

Cung cấp file psd có thể chỉnh sửa được.

Habilidades: Design de banner, Design Gráfico, Design de logotipo, Design de Sites

Ver mais:

Acerca do Empregador:
( 0 comentários ) Vietnam

ID do Projeto: #11738852

3 freelancers estão ofertando em média ₫287037/hora para este trabalho

Andrex655

best experience. write what you need, en engl. pls

₫333333 VND / hora
(0 Comentários)
0.0
Mamduh9

I am a professional in Adobe Photoshop and Illustrator. I have successfully completed several jobs locally for my clients. I operate an ArT  studio. The name of my workplace is Milieu studio, where I design flyers/post Mais

₫222222 VND / hora
(0 Comentários)
0.0
phunhan239

[url removed, login to view] what do u think about this website? ................................................................................

₫305555 VND / hora
(0 Comentários)
0.0